Uslovi korišćenja

1 Opseg primene

1.1 Korišćenje internet sajta www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs i/ili drugih partnerskih kompanija dozvoljeno je isključivo na osnovu ovde navedenih Uslova korišćenja. Postoji mogućnost dopune, izmene ili zamene opštih uslova korišćenja u pojedinačnim slučajevima, na primer za kupovinu proizvoda i/ili ostvarivanje usluge. Čim se korisnik uloguje (prijavi u sistem), ili, u slučajevima gde prijavljivanje nije potrebno, pozove odgovarajući www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs sajt, korisnik prihvata najnoviju verziju Uslova korišćenja.

1.2 Ukoliko korisnik pristupa www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs internet sajtu u ime preduzeća, odnosno u cilju vršenja komercijalne ili samozaposlene aktivnosti, ili za neko javno telo, primenjuje se zakonik republike Srbije.

1.3 U slučaju web ponuda namenjenih preduzećima ili javnim organima, navedeno preduzeće ili javni organ predstavljaće korisnik odgovoran za svoje postupke i znanja.


2 Usluge

2.1 www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs obezbeđuje određene informacije i, u određenim slučajevima i uz odgovarajuću dokumentaciju, softver koji je moguće dobiti na poziv ili direktno preuzeti sa internet sajta.

2.2 www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs zadržava sva prava da ukine sadržaje na sajtu u delovima ili u celini. Usled određenih karakteristika interneta i računarskih sistema, www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs ne preuzima odgovornost za neometan pristup i stalnu dostupnost internet sajta.


3 Registracija, lozinka

3.1 Neke stranice na www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs internet sajtu mogu biti zaštićene lozinkom. Pristup takvim stranama omogućen je samo registrovanim korisnicima u cilju zaštite bezbednosti tokom posete. Korisnici ne mogu zahtevati pravo na registraciju od strane www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs. www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs naročito zadržava pravo uvođenja obavezne registracije na internet sajtove za koje je prethodno bio obezbeđen slobodan pristup. www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs takođe zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukine ovlašćenje pristupa blokiranjem pristupa podacima, bez obaveze da prethodno navede razloge za takvu akciju, naročito:

  • ukoliko su podaci koje je korisnik uneo prilikom registracije nepotpuni ili netačni;

  • ukoliko je korisnik prekršio Uslove korišćenja ili nije sa oprezom koristio svoje podatke za pristup;

  • ukoliko je korisnik prekršio važeći zakon pri pristupu ili poseti internet sajtu; i

  • ukoliko korisnik nije pristupio internet sajtu u dužem vremenskom periodu.

3.2 U slučaju obavezne registracije, korisnik je dužan da obezbedi tačne podatke prilikom registracije, kao i da odmah, ukoliko je to moguće, putem interneta ili elektronske pošte upozori www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs na bilo kakve buduće izmene. Korisnik je u obavezi da obezbedi neometan prijem poruka poslatih putem elektronske pošte na adresu navedenu prilikom registracije.

3.3 Po obavljenoj registraciji, korisniku će biti dodeljeni korisničko ime i lozinka (u daljem tekstu: "korisnički podaci"). Prilikom prvog pristupanja sajtu, korisnik je dužan da promeni dodeljenu lozinku u lozinku po želji. Korisnik može pristupiti svojim korisničkim podacima kako bi ih pregledao ili izmenio po želji ili, ukoliko je to moguće, ukinuo ili proširio saglasnost za obradu podataka.

3.4 Korisnik je dužan da ne otkriva svoje korisničke podatke drugima i smatraće se odgovornim za sve porudžbine i druge aktivnosti obavljene pod njegovim korisničkim podacima. Neophodno je da se korisnik odjavi iz sekcije sajta zaštićene lozinkom posle svake posete. U slučaju da korisnik ustanovi da treća strana koristi njegove podatke bez dozvole, dužan je da, ukoliko je to moguće, pismenim putem odmah obavesti www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs putem elektronske pošte.

3.5 Po prijemu obaveštenja www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs će blokirati pristup sekciji zaštićenoj lozinkom za navedene korisničke podatke. Blokiranje pristupa može biti poništeno samo ukoliko korisnik uputi poseban zahtev www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs ili nakon što se ponovo registruje.

3.6 Korisnik može zahtevati poništenje registracije u bilo kom trenutku u pismenoj formi, pod uslovom da poništavanje ne utiče na neometano obavljanje transakcija u toku. U tom slučaju, www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs će obrisati sve korisničke i druge lične podatke koji se odnose na korisnika, čim joj oni više ne budu potrebni.


4 Pravo na korišćenje podataka, softvera i dokumentacije

4.1 Neophodno je da korišćenje informacija, softvera i dokumentacije dostupne preko www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs internet sajta bude u skladu sa ovde iznetim Uslovima korišćenja ili, u slučaju ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, sa važećim uslovima licenciranja prethodno dogovorenih sa www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs. Posebno propisani uslovi licenciranja, npr. za preuzimanje softvera, imaju prioritet u odnosu na ove uslove.

4.2 www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs korisniku ustupa neekskluzivno i neprenosivo pravo na korišćenje informacija, softvera i dokumentacije dostupne na sajtu kao što je dogovoreno, ili, ukoliko to nije dogovoreno, u svrhe koje je odredio www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs pri isporuci i predaji podataka.

4.3 Softver je dostupan besplatno, u mašinski čitljivom obliku. www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs nije dužan da korisniku obezbedi izvorni kôd. Izuzetak su izvorni kôdovi za softver sa otvorenim kôdom, čiji uslovi licenciranja imaju prioritet u odnosu na ovde navedene uslove, i obezbeđuju se u slučaju potrebe za širenjem izvornog kôda, kada će www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs obezbediti izvorni kôd o sopstvenom trošku.

4.4 Nisu dozvoljeni prodaja, prenos i/ili iznajmljivanje informacija, softvera i dokumentacije, kao ni njihovo ustupanje trećem licu na neki drugi način. Osim ako zakonske regulative ovo izričito ne dopuštaju, korisniku se ne dozvoljava da vrši izmene, reverzibilni inženjering ili prevod softvera i dokumentacije u delovima ili u celini. Korisnik ima pravo da napravi rezervne kopije softvera, pod uslovom da je njihova svrha obezbeđivanje bezbednog korišćenja softvera u budućnosti, a u skladu sa Uslovima korišćenja.

4.5 Informacije, softver i dokumentacija su zaštićeni autorskim pravima, kao i međunarodnim ugovorima o autorskom pravu i drugim zakonima i sporazumima o intelektualnoj svojini. Korisnik je dužan da se pridržava ovih zakona, a posebno da se uzdrži od uklanjanja alfanumeričkih identifikacija, oznaka i napomena o autorskim pravima navedenih u okviru informacija, softvera i dokumentacije, te njihovih kopija.

4.6 Zakon o autorskom i srodnim pravima i slične regulative koje se primenjuju na osnovu važećeg Zakona o autorskim pravima, ostaju neizmenjeni.


5 Intelektualna svojina

5.1 Bez obzira na posebne odredbe navedene u tački 4 ovih Uslova za korišćenje, ne dozvoljava se menjanje, kopiranje, umnožavanje, prodaja, iznajmljivanje, davanje u zakup ili na korišćenje, dopunjavanje i/ili zloupotreba informacija, naziva brendova i drugog sadržaja na www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs internet sajtu.

5.2 Sa izuzetkom prava na korišćenje i drugih, posebno ustupljenih prava, korisniku neće biti data druga prava, naročito prava koja se odnose na korišćenje naziva kompanija i predmeta pod komercijalnom zaštitom kao što su patenti, zaštitni znaci i predmeti pod pravom industrijske svojine, niti je www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs u obavezi da korisniku odobri takva prava.

5.3 www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs zadržava pravo da bez ikakve nadoknade koristi ideje i predloge dobijene od korisnika preko internet sajta za razvoj, unapređenje i prodaju proizvoda iz svoje ponude.


6 Obaveze korisnika

6.1 Tokom posete www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs internet sajtu, korisnik je dužan da se ponaša na način koji:
- ne krši konvencije, zakone za zaštitu komercijalne svojine, zakone o autorskim pravima i srodne zakone o imovinskim pravima;
- ne omogućuje prenos virusa, tzv. "trojanaca" i drugih programa potencijalno štetnih po softver, takođe vodeći računa da ne vrši unos, snimanje i slanje linkova za koje nije ovlašćen, naročito kada su ovi hiperlinkovi i sadržaji nelegalni ili u sukobu sa obavezom na tajnost podataka;
- ne podstiče slanje reklama, neželjenih e-mail poruka (tzv. "spam"), lančanih pisama, lažnih upozorenja na viruse, zlonamerni softver i slično, kao ni poziva na učešće u kockarskim i sličnim igrama, takmičenjima, nagradnim i piramidalnim igrama i sličnim aktivnostima

6.2 www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs zadržava pravo da blokira pristup internet sajtu u bilo kom trenutku, posebno ukoliko korisnik ne postupa u skladu sa obavezama koje proističu iz Uslova korišćenja.


7 Hiperlinkovi

Na www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs sajtu mogu se nalaziti hiperlinkovi ka sajtovima trećih strana. www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovih sajtova, niti može podržati ove sajtove i njihov sadržaj, jer nema kontrolu nad tamo iznetim informacijama i ne može se smatrati odgovornom za dostupan sadržaj i informacije. Korisnik koristi ovakve sajtove na sopstveni rizik.


8 Odgovornost za pravne ili činjenične greške

8.1 Ukoliko su dostupne informacije, softver i dokumentacija ponuđeni za besplatno preuzimanje, www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs neće snositi nikakvu odgovornost za činjenične ili pravne nedostatke u iznesenim informacijama, softveru i dokumentaciji, niti može garantovati njihovu potpunost, tačnost i/ili upotrebljivost, odsustvo grešaka ili autorskih prava u vlasništvu bilo www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs, bilo drugih kompanija, niti pravo na neograničeno korišćenje, osim u slučaju krajnje nepažnje ili sa određenom namerom.

8.2 Informacije dostupne na www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs internet sajtu treba koristiti samo kao primer, dok se specifikacije i uopšteni opisi tehničkih karakteristika proizvoda ponekad mogu razlikovati u pojedinačnim slučajevima (npr. zbog izmena na proizvodu). Zbog toga je neophodno da pravno obavezujuća svojstva i karakteristike proizvoda budu precizno ustanovljene sa www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs ili nekim od njenih partnera pri kupovini proizvoda.


9 Ostale odgovornosti i zaštita od zlonamernih programa

9.1 Odgovornost www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs za činjenične i pravne nedostatke definisana je u okviru tačke 8 Uslova za korišćenje. www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs je izričito oslobođena ostalih obaveza i odgovornosti, osim ukoliko nije dužna da poštuje obaveze definisane Zakonom o odgovornosti za kvalitet proizvoda, a u slučaju zle namere ili grube nepažnje; opasnosti po život ili zdravlje, ili od oštećenja važnog dela tela ili važnog organa; garantovanih (ugovorenih) svojstava proizvoda, (zlo)namernog prikrivanja nedostataka i kršenja značajnih ugovornih obaveza.

9.2 Naknada zbog kršenja ugovornih obaveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovor, osim u slučaju namerne greške ili grube nepažnje.

9.3 Iako www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs ulaže sve napore kako bi sajt bio oslobođen zlonamernih programa (tj. virusa, "trojanaca", "crva", špijunskog i drugog sličnog softvera), ni www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs ni njene podružnice ne mogu garantovati odsustvo zlonamernih programa i ne mogu se smatrati odgovornim za navedene pojave. Pre preuzimanja dostupnih informacija, softvera ili dokumentacije, korisnik je dužan da preduzme razumne mere opreza i koristi program za skeniranje virusa kako radi sopstvene zaštite, tako i u cilju sprečavanja širenja zlonamernih programa na sajtu.

9.4 Svaka promena na štetu korisnika pod teretom dokaza nije povezana sa prethodno navedenim uslovima u tačkama 9.1 i 9.2.


10 Zaštita podataka i privatnosti

www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs poštuje važeće zakonske propise o zaštiti podataka, kao i sopstvenu politiku privatnosti u prikupljanju, korišćenju i obradi ličnih podataka. Politiku privatnosti  moguće je pogledati preko hiperlinkova na internet sajtu.


11 Dodatni sporazumi, nadležnost, važeći zakoni

11.1 Dodatni ugovori moraju biti u pisanoj formi.

11.2 Pojedinačne stranice internet sajta kontrolisane su od strane www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs i/ili njenih podružnica, koje su odgovorne za sadržaj. Ove stranice poštuju zahteve zemlje u kojoj kompanija odgovorna za sadržaj ima svoje sedište.

11.4 www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za (ne)mogućnost pozivanja ili preuzimanja informacija, softvera i/ili dokumentacije sa sajta, uključujući lokacije izvan zemlje u pitanju. Korisnici koji se nalaze izvan zemlje u pitanju snose isključivu odgovornost za pristup internet sajtu u skladu sa važećim nacionalnim zakonima i regulativama.

11.5 Nije dozvoljen pristup informacijama, softveru i/ili dokumentaciji na www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs internet sajtu iz zemalja u kojima je takav pristup protivzakonit. U tom slučaju, ukoliko korisnik želi da ustanovi komercijalan odnos sa www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs, potrebno je da se samostalno obrati matičnoj podružnici www.magnetnarezonanca-multislajsniskener.rs.

11.6 Korišćenje sadržaja na internet sajtu ili sajtovima njenih podružnica podleže isključivo zakonu Republike Srbije, osim kada su u pitanju Konvencija UN o ugovorima i međunarodnoj prodaji robe i drugi standardi međunarodnog privatnog prava u suprotnosti sa zakonom Republike Srbije. Ovaj izbor zakona/nadležnosti se ne primenjuje kada nije moguće napraviti dogovor o navedenom na pravno efikasan način i u skladu sa opštevažećim zakonom. U tom slučaju, primenjuje se lokalni zakon u mestu sedišta kompanije.

Top